Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
05 Marzec 2024
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Do Dnia kupca zostało jeszcze 9 miesięcy.

 • Zrzeszenie świadczy członkom pomoc w zakresie porad prawnych i podatkowych.
 • Zrzeszenie świadczy członkom usługi biura rachunkowego w zakresie prowadzenia ksiąg podatkowych przychodów i rozchodów oraz ryczałtu ewidencjonowanego wraz z ewidencją VAT.
 • Nasza organizacja uczestniczyła w pracach oraz opiniowała następujące projekty aktów prawnych:
  1. Program Rozwoju Rynku Wewnętrznego,
  2. projekt ustawy o samorządzie gospodarczym,
  3. projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Handowej,
  4. obywatelski projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy,
  5. projekt nowelizacji ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
  6. projekt ustawy o terminie wierzytelności handlowych,
  7. projekt ustawy o przeciwdziaaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumenta,
  8. projekt zmian Ordynacji Podatkowej oraz zmiana niektórych innych ustaw,
  9. projekt Rozporządzenia Ministerstwa Finansów dot. Przepisó ustawy o podatlu od towarów i usług oraz podatku akcyzowym,
  10. projekt rządowy oraz projekty poselskie – ustawy o wychowaniu w trzeŸwości i przeciwdziałąniu alkoholizmowi,
  11. projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • Utrzymujemy kontakty ze środowiskami masowego przekazu, tj.:
  1. telewizją lokalną,
  2. Radiem Szczecin,
  3. prasą lokalną,
  4. prasą krajową, .
 • Zrzeszenie jest stałym członkiem Polubownego Sądu Konsumenckiego przy Zachodniopomorskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, w osobach : E. Sulewska, M. Mościbroda. Nasi członkowie biorą czynny udział w pracach poszczególnych komisji Urzędu Miasta Szczecina, Urzędu Marszałkowskiego oraz Wojewody Zachodniopomorskiego np. Komisja Dialogu Społecznego Komisji Trójstronnej przy Wojewodzie Zachodniopomorskim
 • Nasza organizacja jest stałym uczestnikiem w organizowanych konferencjach wpisanych do kalendarza inicjatyw istotnych z punktu widzenia naukowego i praktycznego przy Katedrze Finansów Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Katedra ta wspiera sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
 • Zrzeszenie jest zapraszane na posiedzenia Rady Miasta z prawem wystąpienia na sesji.
 • Nasza organizacja bardzo aktywnie wystąpiła na Konferencji pod tytułem "Przyszłość polskiego handlu" w Sali Kolumnowej w gmachu Sejmu RP w sprawie Ustawy o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych – zagranicznych.
 • Wystąpienie do Biura Zarządu Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości w sprawie penetracji polskiego rynku przez zagraniczne korporacje handlowo-finansowe, sieci supermarketów zagranicznych oraz finansowanie ich przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, dla właścicieli Schwartz Gruppe na rozwój w Europie środkowo-Wschodniej
 • Nasza organizacja popiera postulat PiS o opodatkowanie hipermarketów zagranicznych podatkiem obrotowym.
 • Nasza organizacja utrzymuje stałe więzi z bratnimi organizacjami:
  1. Rzemiosłem,
  2. Transportem Prywatnym,
  3. Zespołem Integracji Europejskiej
  4. Zachodniopomorską Szkołą Biznesu,
  5. Sejmikiem Zachodniopomorskim.
 • Mamy dobre kontakty z posłami naszego regionu.
 • Prowadzimy szkolenia podatkowe, minimum sanitarnego, bezpieczeństwa i higieny pracy, uprawnień pedagogicznych.
 • Realizujemy nasze zadania wynikające ze Statutu Zrzeszenia Kupców w Szczecinie.
 • Nasza organizacja w dniu 10 grudnia 2015r. obchodziła 70-lecie powołania na Ziemiach Zachodnich / istniejemy od 20 lipca 1945r./.
 • Są to tylko niektóre działania, które mają wpływ na rozwój lokalnego handlu polskiego.


Dołącz do nas a wszystkie trudności będziemy pokonywać razem.

Organizacja musi być tym miejscem, w którym każdy członek znajdzie dla siebie poradę i pomoc.

Zapraszamy