Logo Zrzeszenia Kupców w Szczecinie
05 Marzec 2024
Imieniny: Adriana, Fryderyka, Teofila
Do Dnia kupca zostało jeszcze 9 miesięcy.

§ 1.

1. Zrzeszenie Kupców w Szczecinie zwane dalej "ZRZESZENIEM" jest społeczną organizacją samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych /podmoitów gospodarczych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej/ prowadzących działalność w zakresie: handlu, gastronomii, usług oraz agentów Zrzeszenia i jego spółek na terenie województwa zachodniopomorskiego, z siedzibą władz w mieście Szczecinie.

2. Zrzeszenie powstało w wyniku przekształcenia określonego w art. 8 ustawy z dnia 30 maja 1989r. o samorządzie zawodowym niektórych podmiotów gospodarczych /Dz. U. nr 35, poz 194/.

§ 2.

Zrzeszenie ma na celu wszechstronne popieranie działalności gospodarczej prowadzonej przez członków oraz ochronę i reprezentowanie ich interesów gospodarczych.

§ 3.

1. Do osiągnięcia zamierzonych celów Zrzeszenie dążyć będzie działając w szczególności przez:

1/ reprezentowanie interesów członków wobec władz i instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,

2/ współdziałanie z organami administracji państwowej, samorzšdem terytorialnym oraz organizacjami społecznymi w sprawach działalności członków Zrzeszenia,

3/ utrwalanie więzi środowiskowej, tradycji, obyczajów handlowych oraz postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,

4/ prowadzenie wśród członków pracy społecznej, oświatowej, kulturalnej i szkoleniowej,

5/ badanie warunków prowadzenia działalności gosodarczej przez członków i podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi tej działalności,

6/ prowadzenie doradztwa w sprawach organizacyjnych, prawnych i podatkowych oraz w dziedzinie rachunkowości podatkowej dla członków Zrzeszenia,

7/ organizowanie imprez popularyzujących działalność gospodarczą członków,

8/ mediację w sprawach zawodowych między członkami,

9/ prowadzenie działalności samopomocowej i socjalnej oraz kas zapomogowo-pożyczkowych w oparciu o tworzone fundusze,

10/ załatwianie skarg dotyczących działalności członków,

11/ działanie na rzecz załatwiania reklamacji na drodze polubownej,

12/ udzielanie pomocy członkom w załatwianiu spraw związanych z wyposażeniem technicznym prowadzonych zakładów,

13/ powołanie rzeczoznawców /biegłych/ w zakresie spraw związanych z działalnością gospodarczą członków,

14/ wykonywanie innych zadań wynikających z aktualnych potrzeb organizacyjnych i gospodarczych zrzeszonych członków.

2. Zrzeszenie może prowadzić działalność gospodarczą.

3. Zrzeszenie może prowadzić działalność usługową w zakresie biura rachunkowego oraz doradztwa podatkowego. Dochody z tej działalności przeznaczone zostają na działalność statutową zrzeszenia

§ 4.

Członkowie, ich prawa i obowiązki:

1. Członkami Zrzeszenie mogą być podmioty gospodarcze osób fizycznych i prawnych:

1/ prowadzących działalnoœć gospodarczą

2/ małżonkowie oraz osoby współpracujące z osobą prowadzącą działalnoœć gospodarczą

3/ członkowie wspierający;

4/ członkowie honorowi;

Członkowie honorowi, wspierający, nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednk brać udzial z głosem doradczym w statutowych władzach Zrzeszenia.

§ 5.

1. Wszyscy członkowie Zrzeszenia mają prawo korzystać z wszelkich urządzeń Zrzeszenia, mają prawo uczestniczyć w zebraniach przez zrzeszenie organizowanych. Prawa wyborcze czynne przysługują każdemu członkowi Zrzeszenia, natomiast prawa wyborcze bierne członkom po upływie 4 letniego okresu przynależności do organizacji.

2. Każdy członek ma prawo zgłaszać na Zjazd Delegatów wnioski lecz nie inaczej jak za pośrednictwem Zarządu. Wnioski te winny być składane Zarządowi pajpóźniej na 7 dni przed terminem zebrania.

3. Członkowie mają obowiązek popierania realizacji zadań Zrzeszenia, dbania o jego dobrą opinię, przestrzegania zasad etyki zawodowej, poddawania się postanowieniom statutu i uchwałom władz Zrzeszenia oraz regularnego uiszczania składek stosownie do postanowień statutu.

§ 6.

Członkowie prowadzący działalność gospodarczą określonego rodzaju mogą w porozumieniu z Zarządem organizować koło /sekje, grupy/, które w zakresie swych praw zawodowych w ramach niniejszego statutu działają na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

§ 7.

1. Członkostwo w Zrzeszeniu ustaje przez:

1/ wystąpienie zgłoszone na piśmie z 3-miesięcznym wyprzedzeniem,

2/ wykreślenie w razie zaprzestania na stałe prowadzenia działalności gospodarczej,

3/ wykluczenie na mocy uchwały Zarządu w razie nie wykonania obowiązków określonych statutem,

4/ zaleganie z opłatą składek członkowskich za okres dłuższy niż o miesięcy,

5/ na skutek systematycznego uchylania się od pracy społecznej na rzecz zrzeszenia.

2. Od decyzji /uchwały/ o wykluczeniu - członkowi przysługuje prawo odwołania do Zjazdu Delegatów. Odwołanie takie wnosi się na piśmie do Zarządu w ciągu 1-go miesiąca od dnia doręczenia zawiadomienia o uchwale Zarządu.

3. Cłonek występujący lub wykreślony albo wykluczony nie ma żadnych praw do majątku Zrzeszenia i nie może żądać zwrotu wniesionych składek oraz wpisowego.

§ 8.

1. Honorowym członkiem Zrzeszenia może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Zrzeszenia lub dla rozwoju działalności prowadzonej przez członków. Uchwały w tym przedmiocie podejmuje Zarząd.

2. Zjazd Delegatów może w drodze uchwały nadać godność Honorowego Prezesa Zrzeszenia prezesowi, któcy położył szczególne zasługi dla Zrzeszenia i jego członków.

3. Honorowy Prezes Zrzeszenia może reprezentować organizację na forum publicznym po uprzednim uzgodnieniu stanowiska z urzędującym prezesem Zarządu oraz ma prawo udziału w posiedzeniach organów Zrzeszenia, zgłaszania uwag i wniosków, bez prawa głosu.

4. Honorowy Prezes Zrzeszenia jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 9.

Zrzeszenie prowadzi rejestr członków zawierający dane niezbędne dla prowadzenie działalności Zrzeszenia.

§ 10.

Działalność statutowa Zrzeszenia jest finansowana ze środków pochodzących z:

1/ wpisowego opłaconego przez członków przy przyjęciu do Zrzeszenia,

2/ składek członkowskich, opłat manipulacyjnych,

3/ zapisów, darowizn oraz innych dochodów,

4/ dochodów z majątku własnego Zrzeszenia,

5/ dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej oraz z tytułu świadczonych usług przez biuro rachunkowe i doradztwo podatkowe.


§ 11.

1. Wysokość opłaty manipulacyjnej, wpisowego i zasady ustalania składek członkowskich uchwala Zarząd.

2. Wpisowe powinno być wpłacone w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu.

3. Składki powinny być wpłacane bez wezwania, za każdy niesiąc z dołu do dnia 10 dnia każdego następnego miesiąca.

4. Zarząd ma prawo udzielać indywidualnych ulg w zakresie wysokości składek. Może również w szczególnie uzasadnionych przypadkach umarzać w całości lub części składki zaległe.

5. Nie wpłacone w terminie wpisowe oraz składki członkowskie stanowią bezsporny dług zalegającego z tymi opłatami członka wobec Zrzeszenia, który Zrzeszenie ma prawo dochodzić na drodze sądowej.

§ 12.

1. Władzami Zrzeszenia są:

1/ Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów);

2/ Zarząd;

3/ Komisja Rewizyjna;

2. Kadencja władz Zrzeszenia trwa 4 lata, dotyczy to również mandatu delegata.

§ 13.

Walne Zgromadzenia Członków (Delegatów) są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd raz na rok, najpóŸniej do 30 kwietnia każdego roku celem zatwierdzenia sprawozdania za rok ubiegły, udzielenia absolutorim ustępującym władzom, zatwierdzenia planu wpływów i wydatków na następny rok, a w przypadkuupływu kadencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej – również dokonania wyboru tych wladz. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) rozpatruje również wszystkie sprawy wniesione na porządek obrad zgodnie z zakresem jego wyłącznej kompetencji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) zwołuje Zarząd badŸ z własnej inicjatywy, bądŸ na żądanie co najmniej 1/3 członków /delegatów/. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje się w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania żądania.

§ 14.

1. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) jest ważny i zdolny do powzięcia uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad przy obecności co najmniej 50% członków / delegatów/. Jeżeli o czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Zrzeszenia zostali zawiadomieni co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.

2. W razie braku takiego quorum zwołuje się zebranie w drugim terminie, przy czym dostęp czasowy między pierwszym a drugim terminem musi wynosić co najmniej 30 minut, które powziąć może decyzje bez względu na ilość obecnych.

3. Uchwały Zgromadzenia członków / delegatów/ zapadają zwykłą większością głosów oddanych w głosowaniu jawnym.

4. Glosowanie tajne zarządza się w sprawach:

1/ wyboru Prezesa;

2/ wyboru dwóch Wiceprezesów Zarządu;

3/ wyboru Komisji Rewizyjnej. Tryb okreśła regulamin obrad.


§ 15.

1. Osoby prawne będące członkami Zrzeszenia są reprezentowane wobec zrzeszenia przez przedstawiciela upoważnionego przez właściwą władzę spółki, ktorego nazwisko powinno być zakomunikowane Zarządowi na piśmie.

2. Przedstawiciel osoby prawnej biorący udział w ZjeŸdzie Delegatów ma czynne i bierne prawo wyborcze.

3. Przedstawiciel osoby prawnej wybrany do wladz traci swoj mamdat w przypadku. Gdy przestaje być przedstawicielem osoby prawnej.

§ 16.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów) należy:

1/ uchwalanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członkó (Delegatów);

2/ zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie absolutorium tym władzom;

3/ uchwalanie regulaminu obrad, oraz wybór delegatów Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

4/ wybór, odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

5/ decyzja w sprawie odwołań osób nie przyjętych do Zrzeszenia lub wykluczonych;

6/ uchwalanie i zmiana statutu;

7/ decyzja w sprawie likwidacji lub łączenia Zrzeszenia;

8/ decyzja o stąpieniu do- i wystąpieniu z- Naczelnej Rady;

9/ nadania godności honorowego prezesa / wiceprezesa/;

10/ w zależności od statutu Naczelnej Rady wybór przedstawicieli do władz Naczelnej Rady;

11/ podejmowanie decyzji w sprawach: nabywania, zbywania lub obciążenia nieruchomości potrzebna jest większość 2/3 obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków /Delegatów/.


§ 17.

Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na sali. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego. Do zmiany statutu, decyzji w sprawie likwidacji lub połączenia oraz decyzji w sprawie wystąpienia z Naczelnej Rady potrzeba jest większość 2/3 obecnych na ZjeŸdzie Delegatów.

§ 18.

1. Zarząd składa się z 7 członków / w tym prezesa i 2 wiceprezesów/ wybranych przez Zjazd Delegatów.

2. Walne Zgromadzenie Członków / Delegatów/ wybiera również 2 zastępców czlonka Zarządu. Zastępca Członka Zarządu wchodzi w skład Zarządu, jeżeli w czasie kadencji jego skład ulega zmniejszeniu, w kolejności ilośći uzyskanych głosów z zachowaniem zasady branżowości.

§ 19.

1. Zarząd odbywa swe posiedzenia w miarę potrzeb. Do ważności uchwał potrzena jest obecność połowy członków Zarządu, w tym przesa lub wiceprezesa.

2. Posiedzenie Zarządu zwołuje prezes, a w czasie jego nieobecności – wiceprezes.

3. Uchwały zapadają większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos prezesa lub zastępującego go wiceprezesa.

§ 20.

Do kompetencji Zarządu należy:

1/ reprezentowanie Zrzeszenia i jego członków wobec władz i osób trzecich;

2/ wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków /Delegatów/;

3/ zarządzanie majatkiem Zrzeszenia;

4/ przyjmowanie członków do Zrzeszenia oraz decydowanie o ich wykluczeniu ze Zrzeszenia;

5/ zatwierdzanie rocznych planów wpływów i wydatków;

6/ uchwalanie prowizorium wpływów i wydatków na czas uchwalenia planu;

7/ sporządzanie bilansów i sprawozdań rocznych;

8/ zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków /Delegatów/;

9/ przyjmowanie wszelkich zapisów i darowizn;

10/ wyrażanie zgody na zakładanie kół / sekcji, grup/ branżowych oraz zatwierdzanie ich regulaminów;

11/ mediacja w sporach zawodowych między czlonkami;

12/ organizowanie biura Zrzeszenia oraz powoływanie i odwoływanie dyrektora/kierownika/biura;

13/ nadawanie godności honorowego członka Zrzeszenia oraz wyróżnień organizacyjnych;

14/ ustalanie wysokości składek członkowskich;

15/ powoływanie biur terenowych i uchwalanie ich regulaminu;

16/ powoływanie komisji i uchwalanie ich regulaminu;

17/ uchwalanie regulaminu w sprawie wyróżnień organizacyjnych;

18/ przyznawanie członkom organów i komisji Zrzeszenia ekwiwalentu za wykonywane czynności samorządowe.


§ 21.

1. Prezes Zarządu wraz z wiceprezesem Zarządu lub osoby przez nich upoważnione reprezentuje Zrzeszenie wobec władz i osób trzecich.

2. Akty notarialne, umowy oraz czeki, a także korespondencję i wszelkiego rodzaju zobowiązania /pełnomocnictwa/ pod pieczątką Zrzeszenia podpisują: prezes i wiceprezes zarządu lub osoby przez nich upoważnione.

§ 22.

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków wybieranych przez Zjazd Delegatów;

2. Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) wybiera również 2 zastępców. Zastępca wchodzi w skład Komisji Rewizyjnej jeżeli w czasie kadencji jej skład uległ zmniejszeniu, w kolejnosci ilości uzyskanych głosów.

3. Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy: kontrola gospodarki finansowej Zrzeszenia oraz składanie ze swych czynności sprawozdania na ZjeŸdzie Delegatów.

4. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego Komisji.

§ 23.

Członkowie władz Zrzeszenia tracą mandat w przypadku:

1/ rezygnacji;

2/ upływu kadencji;

3/ odwołania;

4/ ustania członkostwa;

5/ utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;

6/ śmierci członka.

§ 24.

Zarząd Zrzeszenia może zakładać oddziały /biura terenowe/ we wszystkich miejscowościach z terenu działalności Zrzeszenia. Oddziały / biura terenowe/ działają na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 25.

Zarząd może powoływać komisje stałe lub do konkretnych spraw, które działają na mocy rgulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 26.

1. Aparatem wykonawczym Zrzeszenia jest biuro.

2. Pracami biura kieruje prezes Zrzeszenia, który jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy.

§ 27.

Zrzeszenie używa znaku /godła/ z rysunkiem laski Merkurego na biało czerwonej tarczy zwieńczonej rysunkiem żaglowca oraz ma prawo używać pieczęci okrągłej z tym godłem i napisem "ZRZESZENIE KUPCÓW" w Szczecinie.

§ 28.

Zrzeszenie moze przyznawać wyróżnienia organizacyjne zarówno czlonkom jak i osobom nie będącymi członkami, a zasłużonymi dla Zrzeszenia lub dla rozwoju działalności gospodarczej prowadzonej przez członków. Zasady przyznawania wyróżnień organizacyjnych okres, regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 29.

1. Zrzeszenie zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 30 maj 1989roku określonej w § 1, ust. 2 ststutu przejmuje prawa majątkowe i zobowiązania działającego dotychczas Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług w Szczecinie oraz jest jego prawnym następcą.

2. Zrzeszenie odpowiada za swoje zobowiązania tylko własnym majątkiem. Członkowie nie odpowiadają wobec osób trzecich za zobowiązania Zrzeszenia.

§ 30.

W razie powzięcia przez Walne Zgromadzenie Członków (Delegatów) uchwały o likwidacji Zrzeszenia Zjazd Delegatów, który poweŸmie taką uchwałę jednocześnie ustala termin i tryb likwidacji oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Zrzeszenia, ktora będzie prowadzić wybrana komisja likwidacyjna składająca się z trzech osób. W przypadku połączenia zasady określone wyżej stosuje się odpowiednio.

1. Majątek Zrzeszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, środki finansowe są własnością Zrzeszenia.

2. Zbycie majątku Zrzeszenia wymaga każdorazowo opinii Walnego Zgromadzenia Członków (Delegatów). Przychody ze zbytego majatku mogą być rozdysponowane w ramacvh przyjętego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Zrzeszenia na rzecz członkó płacących regularnie składki czlonkowskie oraz czlonków honorowych.

§ 31.

Tryb rejestracji statutu reguluje ustawa k tórej mowa w § 1, ust. 2 statutu.

§ 32.

Zrzeszenie może używać godła / znaku/ z rysunkiem laski Merkurego biało czerwonej tarczy zwieńczonej rysunkiem żaglowca, a także pieczęci okrągłej z godłem i nazwą Zxrzeszenia, określającą tożsamość i siedzibę. Zrzeszenie może posiadać sztandar i przyjąć hymn organizacji ustalony przez Zarząd Naczelnej Rady oraz insygnia kupieckie.

§ 33.

Wątpliwości wynikłe przy stosowaniu niniejszego statutu rozstrzyga Zarząd.Tekst jednolity Statutu z naniesionymi zmianami złożony w dniu 23 maja 2011r. do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i przyjęty do akt z uwzględnieniem postanowienia Sądu Rejonowego w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krtajowego Rejestru Sadowego z dnia 29 czerwca 2011r. Sygn. SZ XIII Ns Rej KRS 7432/11/8670.

Szczecin, dnia 19 sierpnia 2011r.